ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ พักข้อมูลไว้ชั่วคราว (Cache) ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์และบริการ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและบริหารจัดการคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ประกันภัยรถยนต์

รุ่นใหญ่ ใจเก๋า

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 แบบพิเศษ
ที่เอาใจคนรุ่นใหญ่ ใจเก๋า
พร้อมบริการเสริมพิเศษ
ที่คอยดูแลคุณเสมือนคนในครอบครัว

เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ

รับเงินชดเชยกรณีต้องเข้า

รักษาตัวในโรงพยาบาล

สูงสุด 30 วัน และดูแลค่า

อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการขับรถรับ-ส่งเข้าอู่

ซ่อม และบริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินบนท้องถนนเติม

น้ำมัน เปลี่ยนยางและอื่นๆ

บริการให้คำปรึกษาทางการ

แพทย์ Tele Medical และรับ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลชั้นนำ

รับเงินชดเชยกรณีต้องเข้า

รักษาตัวในโรงพยาบาล

สูงสุด 30 วัน และดูแลค่า

อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการขับรถรับ-ส่งเข้าอู่

ซ่อม และบริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินบนท้องถนนเติม

น้ำมัน เปลี่ยนยางและอื่นๆ

บริการให้คำปรึกษาทางการ

แพทย์ Tele Medical และรับ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลชั้นนำ

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 2264 6599

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

การพิจารณารับประกันภัย

1.

ผู้ขอเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับประกันภัยนี้ และ ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิเช่นนั้น บริษัทฯ อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

2.

ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

3.

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังมิได้มีการตรวจสภาพรถยนต์ จะมีผลคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเฉพาะกรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยชนกับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ และเมื่อบริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เลือกซื้อไว้

4.

กรณีการตรวจสภาพรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไม่ผ่าน ไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วน

5.

เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นการรับประกันภัยใหม่เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำประวัติดีจากกรมธรรม์เดิมมาพิจารณา

6.

การรับประกันภัยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปเท่านั้น (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หากผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง)

7.

การรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่ที่ไม่เคยทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

8.

ทุนประกันภัย 80-90% ของราคาตลาด ณ วันที่ขอเอาประกันภัย รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน ไม่เกิน 20,000 บาท

9.

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว

10.

บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์, การเคลือบสีแบบคริสตัล/แก้ว,การเคลือบสีแบบอื่นๆที่เป็นลักษณะเดียวกัน, สติ๊กเกอร์ทุกชนิด

11.

ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย

  • รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า หรือใช้ผิดประเภท
  • รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาสูง(เกินกว่าหัวเก๋ง) ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลากรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ

12.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้

  • มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม็กซ์ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

1.

เงินชดเชยผลประโยชน์รายได้รายวัน กรณีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไม่เกิน 30 วัน วันละ 1,000 บาทต่อครั้ง

2.

เงินชดเชยผลประโยชน์ค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 200 บาทต่อวันไม่เกิน 5 วันต่อครั้งและไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

3.

เงินชดเชยการโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ วงเงินไม่เกิน 20,000.- บาทต่อปี

4.

เงินชดเชยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลือนไหว เช่นไม้เท้า, รถเข็น (Wheel chair), อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เครื่องช่วยฟัง (ตามแพทย์สั่ง)

5.

ให้บริการขับรถ รับหรือส่ง รถยนต์เข้าอู่ซ่อม ในระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตร รวมกันไม่เกิน 2 เที่ยวต่อปี (พื้นที่ กทม.)*

6.

ให้บริการแจ้งนัดหมายเพื่อรับรถยนต์ซ่อมแล้วเสร็จล่วงหน้า 3 วัน ทาง SMS

สิทธิพิเศษในการขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาล (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

1.

ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) เพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้น

2.

ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย

3.

ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)

4.

ให้บริการแนะนำแพทย์เฉพาะทาง เพื่อนัดหมายแพทย์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค

5.

รับส่วนลดค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 12%-15% ในเครือโรงพยาบาล HBC

สิทธิพิเศษสำหรับการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

1.

ให้บริการรถพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ขับขี่สูงวัยเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถขับรถยนต์ต่อไปได้จากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

2.

ให้บริการรถยกฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.

ให้บริการช่วยเหลือในการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน10 ลิตรต่อครั้งและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

4.

ให้บริการประสานงานช่างกุญแจ กรณีที่ไม่สามารถไขกุญแจรถรถยนต์ได้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/ปี

5.

ให้บริการประสานงานจัดหาช่างในการช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถยนต์ ค่าบริการช่างไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง

6.

ให้บริการประสานงานจัดหาช่างในการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ค่าบริการช่างไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และหรือ สิทธิพิเศษตามข้างต้นดังนี้

1.

การรับประกันภัยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปเท่านั้น (กรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์มีอายุน้อยกว่า 55 ปี เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง)

2.

การรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่ที่ไม่เคยทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

3.

ทุนประกันภัย 80-90% ของมูลค่ารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย

4.

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว

5.

บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน รวมในทุนประกันภัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง

6.

บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์ ,การเคลือบสีแบบคริสตัล/แก้ว,การเคลือบสีแบบอื่นๆที่เป็นลักษณะเดียวกัน , สติ๊กเกอร์ทุกชนิด

7.

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย (ยกเว้นรถยนต์ป้ายแดง)

8.

ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย
8.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
8.2 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาสูง(เกินกว่าหัวเก๋ง) ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลากรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้า วัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ

9.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้
9.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
9.2 กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม็กซ์ (ถ้ามี)

เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
รถที่ขับ
ยี่ห้ออะไรคะ?
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
รุ่นไหนคะ?
รุ่นไหนคะ?
back-icon
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
รุ่นย่อยอะไรคะ?
back-icon
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
รถปีอะไรคะ?
รถปีอะไรคะ?
back-icon
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
อยากให้เริ่มความคุ้มครอง
เมื่อไหร่คะ?
อยากให้เริ่มความคุ้มครอง
เมื่อไหร่คะ?

หมายเหตุ – ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

back-icon
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
เช็คเบี้ยประกันภัย
“รุ่นใหญ่ ใจเก๋า”
ผู้ขับขี่ เกิดวันที่?

เนื่องจากอายุผู้ขับขี่ไม่ตรงตามเงื่อนไขความคุ้มครอง (อายุระหว่าง 55- 75 ปี) ท่านยินยอมให้บริษัทฯคิดค่าเสียหายส่วนแรกเป็นเงิน 2,000 บาท

back-icon